King Strikers

These are the King Strikers from our team.

Aashish Diwan

Krishan Gopal Dubey

Vikash Thapa

Amit Kumar

Abhishek Keshri

Shyam

Vijay Dutt Sharma

Rahul Bansal

Suraj Malhotra

Galaxy Shine Mkt Llp

Prince Gupta

Sindheshwar Prasad

Jai Bharti

Munna Kumar

Sachin Upadhyay